EN
עגלת הקניות שלכם ריקה

אדידס – תנאים והתניות

אדידס – תנאי שימוש והגבלות

מסמך תנאים והתניות זה כולל את הסעיפים הבאים: 1. מבוא; 2. תנאי קניה; 3. שימוש באתר; 4. שונות – וכן מדיניות, אוסף תנאים או מסמך שקישור אליו נכלל בתנאי שימוש אלה להלן "תנאי שימוש".

מסמך תנאי שימוש זה מהווה הבסיס החוקי לגלישה, שימוש באתר ולרכישה באתר ומהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין החברה לבין כלל המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע כל פעולות מכל סוג באתר, מהווה את הסכמת המשתמש/ת לקבל ולנהוג על פי הוראות מסמך זה על תנאיו, ללא סייג. אם אינך מסכים/מה לאיזה תנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

1. מבוא

adidas.co.il ("האתר") מופעל על ידי או מטעם אדידס ישראל בע"מ ("אדידס" ו/או "החברה"). בעצם קבלת התנאים והתניות אלה, תושלם בקשתך לרישום כמנוי לאתר והקשר בינך לבין אדידס יהיה כפוף לתנאים וההתניות הללו.

חברת adidas AG היא החברה-האם של קבוצת אדידס, אשר כוללת מספר חברות קשורות וביניהן אדידס ישראל (להלן יחד: "אדידס" או "אנחנו" ).

אדידס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מסמך זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה בהתאם לנסיבות העניין ,וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על אף האמור, בכל מקרה של שינוי מהותי לתנאי שימוש אלה אדידס עשויה, אך לא חייבת, לפרסם הודעה על שינוי כאמור ושינוי זה ייכנס לתוקף בתוך 7 ימים ממועד ההודעה.

2. תנאי קניה

אנא קראו בקפידה את תנאי הקניה להלן לפני גלישה ו/או הזמנת מוצרים מקוונת באמצעות האתר.

2.1 מתי חלים תנאי קניה אלה?

תנאי קניה אלה חלים על כל ההצעות והחוזים עם אדידס, כולל הסכם מכירה מרחוק, בקשר למכירה ולמסירה של מוצרים על ידנו. במילים אחרות, הנך מסכים לתנאי גלישה וקניה אלה כאשר הנך (1) מזמין משהו מהאתר, ו/או (2) מזמין משהו מכל דף באינטרנט המקושר ישירות לאתר, ו/או (3) מקבל הצעה שהצענו לך. ניתן לסטות מתנאי קניה אלה רק אם ניתנה לכך הסכמתנו מראש ובכתב.

2.2 מוצרים

אדידס עשויה להציג מעת לעת מוצרים שונים "מוצרים".

שימת לבכם כי על מוצרים במהדורה מוגבלת או בייצור בהיקף מוגבל עשויים לחול מגבלות נוספות, כגון מגבלה על מספר המוצרים הניתן לרכישה לכל לקוח, זמני מכירה וכיוב'. מגבלות נוספות יוצגו באמצעות האתר.

כל המוצרים המוצגים באתר כפופים לזמינות בפועל במלאי החברה. פירוש הדבר כי, למרות שאנו שואפים להבטיח כי האתר משקף את זמינות המלאי באופן עדכני בכל נקודת זמן, ייתכן כי מוצר אשר מוצג באתר כבר אינו זמין לקניה בשל שינויי המלאי כחלק מהשימוש המרובה על ידי משתמשים כל העת ו/או מכל סיבה אחרת.

ייתכנו הבדלים קלים בצבע המוצר המוצג ו/או שינויים אחרים במוצרים, הנובעים מהבדלים בצילום, בטכנולוגיית ההצגה, סוג המסך בו מתבצעת הצפייה, השפעות תנאי תאורה או מסיבות טכניות אחרות. אדידס אינה ולא תהא אחראית להבדלים ולסטיות מסוג זה. שגיאות דפוס ושגיאות בתיאור המוצרים או שגיאות אחרות באתר, כאלה אשר ברור כי הינן שגיאות וכאלה שלא תמיד ברור כי אכן הן שגיאות, אינן מקנות זכויות כלשהן. ללקוח תמיד תהיה שמורה הזכות להתחרט על רכישה בהתאם לכללי מסמך תנאים זה ובכפוף להוראות הדין בישראל, הכול כאמור במסמך זה.

2.3 דרישות ליצירת חוזה עם אדידס

עליך להיות בן 18 ומעלה ובעל כשירות משפטית על מנת להיות צד לחוזה לקניית מוצרים באמצעות האתר.

הנך רשאי להזמין באתר רק אם הנך צרכן פרטי ולא לשם מכירה מחדש בכל דרך (סיטונאי או אחר שאינו צרכן פרטי).

הנך מתחייב כי המידע שהנך מספק לנו בבקשה או בהזמנה הינו מדויק ומלא.

הנך מתחייב כי אינך עושה שימוש באתר למטרה אחרת מזו לה נועד האתר, ובכלל זה שלא למטרות הנוגדות את החוק ואת הוראות מסמך זה.

2.4 כיצד נוצר חוזה עמך?

2.4.1 היבטים כללים של יצירת החוזה

האמור להלן חל על כל סוגי המוצרים. כל המידע באתר מהווה אך ורק הזמנה להתייחסות. במילים אחרות, המידע אינו מהווה הצעה להתקשרות, הצעה לחוזה או חוזה מחייב. הנך מסכים ומאשר כי ההזמנה המבוצעת על ידך באתר מהווה הצעה לרכוש את המוצרים שרשומים בהזמנתך זו.

כל ההזמנות שתשלח כפופות לקבלתן ואישורן על ידי אדידס כהצעות מקובלות. אנו רשאים לאמת הזמנה מראש בכל עת ו/או לסרב לקבל ההצעה/הזמנה ללא ציון סיבה כלשהי וללא כל חבות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו. ככל ולא נאשר את קבלת הזמנתך תוך עשרה ימי עסקים, ייחשב הדבר לדחייתה ההזמנה.

בטרם יצירת הסכם מכירה, אנו עשויים לבחור/להחליט שלא לקבל את הצעתך/הזמנתך על פי שיקול דעתנו. להלן מספר דוגמאות מדוע אנו עשויים שלא לקבל את הצעתך/הזמנתך:

  1. אם מוצר(ים) מוצג(ים) באתר, אך אינם זמינים עוד;
  2. אם אין באפשרותנו לקבל אישור לתשלום שלך;
  3. אם חלות מגבלות משלוח כלשהן לגבי המוצר;
  4. אם המוצר(ים) המוצג(ים) באתר כוללים שגיאה (ברורה) כגון: מחיר שגוי או תיאור שגוי אחר.
  5. אם הפרת את הוראות תנאי השימוש במסמך זה.
  6. כל סיבה, טכנית או אחרת, שלדעת החברה אינה מאפשרת קבלת ההצעה/הזמנה.

היה ולא נקבל את הצעה/ההזמנה שלך, כולה או חלקה, אנו נהיה רשאים לבטלה, כולה או חלקה, ללא כל חבות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו. לאחר הביטול נחזיר לך, כמובן, את הסכום ששולם לנו (והתקבל על ידנו, ככל והתקבל) תמורת ההזמנה שבוטלה, כולה או חלקה.

אף לאחר יצירת הסכם המכירה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את הזמנתך לאחר יצירת חוזה המכירה, ובכך לסיים את חוזה המכירה מהסיבות אשר מנויות במסמך זה ו/או בדין. לאחר הביטול נחזיר לך, כמובן, את הסכום ששולם לנו תמורת ההזמנה שבוטלה, כולה או חלקה.

לאדידס הזכות, והיא שומרת לעצמה את הזכות, לסרב לקבל כל הזמנה שאדידס יודעת, או חושדת באופן סביר, כי נעשתה בעזרה או במעורבות של כל תוכנה שהיא, רובוט, crawler, spider או בכל אמצעי אוטומציה אחר או באופן המפר את תנאי מסמך תנאים זה ו/או את מדיניות הפרטיות של אדידס.

2.4.2 היבטים מיוחדים של יצירת החוזה עבור מוצרים

לאחר שהעברת את הזמנתך, נשלח אליך הודעת דוא"ל לאישור ההזמנה ובה מספר ההזמנה ופרטי המוצרים שאותם הצעת לקנות ופרטים של שירותי המשלוח.

  1. במידה ואנו מפעילים/נפעיל בעתיד, אפשרות הזמנה של "הקלק ואסוף" , ייתכן שהפונקציונליות של "הקלק ואסוף" לא תכלול אפשרות להזמין את המוצר ולשלם עבורו באתר, אלא מקנה לך אפשרות להזמין מוצר באתר ואז לשלם עבורו ולקנות אותו בחנות אדידס המקומית. הזמנה זו מסוג "הקלק ואסוף" אפשרית רק בחנויות אדידס נבחרות, כפי שמצוין בתהליך השלמת ההזמנה באתר. אם תרכוש את המוצר אותו הזמנת, אזי שהנך יוצר הסכם קניה עם חנות אדידס המקומית לפי בחירתך. פירוש הדבר כי תוכל להחזיר את המוצר(ים) רק לאותה חנות בה רכשת אותו/ם, בהתאם למדיניות ההחזרות של חנות זו. לפיכך, סעיפים 2.13, 2.14 וכן 2.15 להלן (וכל תנאי הרלוונטי לרכישה מקוונת) אינם חלים, שכן הינם חלים רק עבור החזרת מוצרים שנקנו באמצעות האתר.

2.5 שמירת בעלות

כל המוצרים יישארו בבעלות אדידס עד שיושלמו על ידך באופן מלא את כל הסכומים המגיעים לנו על פי כל הסכם, כולל תשלום בגין הוצאות, משלוח מוקדם או מאוחר או משלוחים חלקיים, הכל בהתאם לתנאי ההזמנה ותנאים כלליים אלה, המחמיר מהם. אינך רשאי למכור, להעביר או לשעבד מוצר כלשהו לפני שהבעלות המלאה עליו הועברה אליך.

2.6 תחזוקת מוצרים

אנו מסבים את תשומת לבך להוראות הטיפול, הניקיון והתחזוקה אשר מודפסות על גבי תוויות המוצרים. לא נהיה אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מטיפול שגוי במוצרים, כולל טיפול שהוא בניגוד להוראות אלה. פרטים נוספים בדבר הוראות הטיפול ניתן לקבל בקישור הבא.

2.7 ביטול הזמנה

ניתן לבטל הזמנה בהתאם לתנאי הביטול הקבועים באתר ובמסמך זה ובכפוף להוראות הדין. נא עיין בהוראות תנאים כלליים אלה, בטופס המידע הראשוני (מסמך הגילוי) ו/או פנה לשירות הלקוחות שלנו לקבלת מידע נוסף.

2.8 מחיר

המחירים המצויינים באתר כוללים מע"מ. המחירים נקובים בש"ח. אדידס שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בהזמנה שלך.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, להגביל או לסיים הצעות מיוחדות או הנחות כלשהן בכל עת. עלויות נוספות שאינן מהוות תנאי לרכישה כגון בגין משלוח מיוחד/מהיר, טיפול/מסירה מיוחד, ביטוח וכן, אם רלוונטי, מכס ומיסים ממשלתיים אחרים, יפורטו והנך תחויב עבורן בנפרד. העלויות משתנות עבור כל מוצר לפי סוג המשלוח. לפרטים נוספים ראה סעיף 2.12 או עבור לסעיף משלוח באתר.

הנך תחויב בנפרד עבור כל העלויות הנוספות, אשר יפורטו ויתווספו לסכום ההזמנה הכולל.

2.9 אמצעי תשלום

אמצעי התשלום הניתנים לשימוש באתר הינם בהתאם לקבוע במדיניות התשלום , העשויה להשתנות מעת לעת.

אדידס שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקת אשראי אישית עבור כל הזמנה, בהתאם להצהרת הגנת הפרטיות של אדידס. על פי תוצאות בדיקה זו, אדידס שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל אמצעי תשלום כלשהו.

2.10 הפקת חשבונית

על פי בחירתנו, או כנדרש על פי החוק החל להפיק או להמציא חשבונית, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפיק או להמציא חשבוניות דיגיטליות וכחלק מתנאי שימוש אלה הנך מסכים לקבל חשבוניות מסוג זה.

2.11 מסירה

אנו נבצע את המסירה לכתובת בישראל שאותה ציינת. ניתן לבצע מסירה רק לכתובת של בית או משרד, או לנקודת איסוף של חברת שילוח (ככל ששירות זה זמין במועד ההזמנה) , אם אם בחרת לאסוף את המוצרים מחנות אדידס (ככל ששירות זה זמין במועד ההזמנה), לכתובת של חנות אדידס הרלוונטית. אנו נאשר לך את כתובת המסירה בהודעת דוא"ל ובה האישור שהמוצרים מוכנים לאיסוף על ידך. אם ניסיון המסירה נכשל, הנך מסכים כי חברת השילוח שלנו רשאית גם למסור את המוצרים לנקודת איסוף ו/או לנקודה אחרת שנמסר לך הודעה עליה, ולאחר מכן יראו את אדידס כמי שקיימה את התחייבותה למסירת המוצרים. חברת השילוח תודיע לך על המסירה לנקודת האיסוף.

משלוחים חינם בכל הזמנה מעל 199 ש"ח, מתחת לסכום זה תחוייבו בעלות של 24.90 ש"ח (מדיניות המשלוחים יכולה להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעת אדידס ישראל).

משלוח הזמנות יבוצע בימי עסקים שאינם ימי חג במקום בו נמצאת נקודת האיסוף/ המחסן שלנו. לכן, אנא קחו בחשבון ימי חג כלשהם, כולל ימי חג לאומי ו/או מקומי במדינה, ימי אבל וזכרון או אירועי משבר/חירום ואחרים ברמה הלאומית אשר עשויים להשפיע על ביצוע המשלוח במועד. מסירות יבוצעו בימי עסקים שאינם ימי חג.

למידע מפורט לגבי מסירת מוצרים, אנא בדוק את המפרטים עבור סוגי המסירה השונים בסעיף מסירה באתר.

מועד המסירה הוא מועד מתוכנן לידיעה בלבד ולכן אינו נחשב כתאריך יעד מחייב המזכה בזכות כלשהיא. עצם החריגה ממועד המסירה (ככל ותתרחש) אינה מקנה לך זכות לפיצוי והנך מוותר בזאת על זכויותיך לתביעה. למרות האמור לעיל, במקרה הבלתי סביר של עיכוב במשלוח אקספרס, אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו, להחזיר לך את מלוא העלות של משלוח אקספרס. פירוש הדבר שמסירת כלל המוצרים אותם הזמנת תארך זמן רב יותר ובמקרה כאמור, הנך מוותר בזאת על זכויותיך לתביעה.

אדידס רשאית, באופן סביר, לבצע מספר מסירות כך שתקבל את המוצרים שלך בהקדם האפשרי. ביצוע מספר מסירות כאמור לעיל אינו כרוך בכל עלות נוספת. אולם אם תבקש מסירה במספר חלקים, אנו עשויים לחייב אותך בעלויות מסירה נוספות. כל הזמנה מפוצלת תיחשב כחוזה מכירה בפני עצמו. אם הלקוח מבקש פיצול מסירות, ואם נאחר במסירת חלק כלשהו או שמסירה מפוצלת אחת היא שגויה, הדבר לא יקנה לך את הזכות לבטל חלק אחר כלשהו של אותה הזמנה מפוצלת, הכל בכפוף לדין.

במקרה הבלתי-סביר שבו, לאחר יצירת חוזה מכירה, אין באפשרותנו, לא היה באפשרותנו או שאין עוד באפשרותנו למסור את ההזמנה שלך, כולה או חלקה, ואנו לא אחראים למצב זה, נהיה רשאים לסיים את חוזה המכירה במידה שהדבר תואם את הוראות מסמך תנאי זה והדין. כמובן שאנו נודיע לך על כך בהקדם האפשרי ונחזיר לך כל תשלום שכבר בוצע.

2.12 החזרות והחזרים כספיים

למידע לגבי החזרות והחזרים כספיים, נא לעיין בהכלליים, בטופס המידע הראשוני (מסמך הגילוי) ובסעיף החזרות והחזרים כספיים באתר.

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

2.13 מדיניות החלפות

איננו מאפשרים החלפת מוצרים שנרכשו באתר. אם ברצונך להחליף מוצר, עליך להחזיר את המוצר, לקבל החזר כספי ולבצע הזמנה חדשה. ניתן לקבל החזר כספי עבור החזרות רק בהתאם למדיניות ההחזרות וההחזרים הכספיים שלנו, כאמור בסעיף 2.12.

2.14 מוצרים פגומים או ניזוקים

עבור אדידס, האיכות היא מעל לכול. אנו בודקים ביסודיות את כל המוצרים שלנו בתנאי שימוש ממשיים, על מנת להבטיח שיעמדו בדרישות השימוש עבורו תוכננו. נדיר ביותר שמוצרים שלנו יכללו פגמים כלשהם. אדידס מחויבת משפטית לוודא שהמוצרים שלנו תואמים לחוזה המכירה.

מוצרים שהוחזרו נבדקים על ידי מחלקת אבטחת איכות של אדידס ו/או מי מטעמה וניתן החזר כספי אם הנזק נובע מפגם בייצור או מחריגה ממפרטי המפעל. אנו מתחייבים להעניק החזר כספי מלא בגין כל מוצר שהוא פגום מייצורו.

אם הבעיה נגרמה בגלל סיבות אחרות שאינן איכות החומרים או תהליך הייצור, אזי המוצר המקורי יוחזר אליך. איננו מעניקים החזר כספי עבור מוצרים אשר:

נרכשו ממקור אחר שאינו האתר;

ניזוקו עקב שימוש לרעה או הזנחה (כגון: חשיפה לכימיקלים, חומרים מעכלים, אש גלויה, חום גבוה, עצמים חדים וכולי); ו/או

אשר ניזוקו עקב שימוש לקוי או פעילויות אחרות שלא על פי המטרה שלה נועדו (כגון: שימוש בנעלי ריצה עבור ענפי ספורט במגרש או בנעלי הליכה כנעלי עבודה וכולי).

טופלו שלא בהתאם להוראות הטיפול למוצר.

שימו לב כי תוחלת החיים של כל מוצר תלויה במי המשתמש בו, בתנאי השימוש, היקפי השמוש בו וכן בדפוסי שחיקה אופייניים למשתמש. מוצרים שלנו אשר ניזוקו בשל בלאי סביר, או שעברו את משך החיים הסביר עבור המוצר, לא יוחלפו.

צוות שירות הלקוחות שלנו זמין על מנת לעזור לכם. אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה או הערה. ניתן לפנות אלינו כאן.

3. שימוש באתר

נא לעיין בקפידה בתנאים והתניות אלה עבור האתר ("תנאים והתניות לשימוש באתר") לפני השימוש באתר ובכל תוכן של אדידס באתרי הרשתות החברתיות, ובכלל זה בין היתר פייסבוק וכן טוויטר (יחד: "האתר"). התנאים וההתניות לשימוש באתר חלים על כל ביקור באתר או שימוש בו, וכן על כל התוכן (כפי שמוגדר להלן), המידע, ההמלצות, המוצרים והשירותים שניתנים לך באתר או באמצעותו. בעצם הגישה לאתר והשימוש בו, הנך מסכים לתנאים ולהתניות לשימוש באתר בכללותם, בנוסף על כל חוק או תקנה אחרים אשר חלים על האתר והאינטרנט. אם אינך מסכים לתנאים ולהתניות השימוש באתר, עליך לעזוב מיד את האתר. "האתר"- לרבות אפליקציה.

3.1 תוכן באתר

כל התוכן שמקודם או מוצר באתר, ובכלל זה בין היתר: סמלי לוגו, סמלילים, סימנים מסחריים, מלל, גרפיקה, צילומים, תמונות, תמונות נעות, שמע, איורים ותוכנה, סיסמאות ("תוכן") שייך לחברת adidas AG, לחברות הקשורות בה לרבות אדידס ישראל בע"מ, למעניקי רישיון או לספקי התוכן שלה. כל רכיבי האתר, ובכלל זה בין היתר: העיצוב הכללי והתוכן, עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, זכויות מוסריות,זכויות של בסיס נתונים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים בקשר עם זכויות קניין רוחני. למעט כפי שמותר במפורש על פי הסכם זה, או כל הסכם אחר עם אדידס, לא ניתן להעתיק או לשדר מחדש בכל דרך שהיא כל חלק או רכיב של האתר או של התוכן שבו. האתר, התוכן שבו וכל הזכויות בקשר אליהם יישארו רכושה הבלעדי של אדידס, של חברות הקשורות בה או של מעניקי הרישיון שלה, אלא אם כן הוסכם אחרת באופן מפורש. כל הזכויות הנ"ל שמורות.

3.2 זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

זכויות היוצרים עבור כל התוכן נותרו ויישארו בבעלות אדידס, חברות הקשורות בה או מעניקי רישיון שלה, לפי העניין. למעט אם נאמר אחרת במסמכים ספציפיים באתר, הנך מורשה לצפות, לנגן, להדפיס ולהוריד תוכן שנמצא באתר אך ורק לשימוש אישי, לצורך מידע ולשימוש שאינו מסחרי. אינך רשאי לשנות את החומרים או חלקם, ואינך רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור את התוכן או חלקו. אינך רשאי לעשות שימוש חוזר בתוכן ללא קבלת הסכמת אדידס מראש. לצורך תנאים אלה, אסור להשתמש בכל תוכן כאמור בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת מחשב הקשורה לרשת. אסור לך להסיר כל הודעות בעניין זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות קנייניות אחרות מהתוכן שנמצא באתר.

אם הנך מוריד כל תוכנה (כולל בין היתר: שומרי מסך, אפליקציות לטלפון חכם, סמלילים, סרטונים וטפטים) מהאתר בהסכמת אדידס, אזי התוכנה, ובכלל זה קבצים, תמונות המשולבות בתוכנה או שנוצרו על ידה, וכן נתונים הנלווים לתוכנה (יחד: "התוכנה") מותרות לשימושך האישי ברישיון שניתן על ידי אדידס. אדידס אינה מעבירה אליך את הבעלות על התוכנה. הנך הבעלים של המדיה שעליה התוכנה שמורה, אבל אדידס ממשיכה להחזיק בבעלות מלאה ושלמה בתוכנה ובכל זכויות הקניין הרוחני שבה. אינך רשאי להפיץ מחדש, למכור, לבצע הידור לאחור, לבצע הנדסה לאחור, לבצע הפרדה או להמיר בכל אופן אחר שהוא את התוכנה לצורה שניתנת לקריאה על ידי אדם ו/או לעשות בה כל שימוש אחר משימוש פרטי.

כל הסימנים המסחריים, סימני השירות, סמלי הלוגו והשמות המסחריים, עיצובים וסיסמאות שמופיעים במוצרים של קבוצת אדידס, על גבי אריזות המוצרים ו/או באתר, בין אם הם רשומים ובין אם לא "הסימנים המסחריים" נשארים באופן בלעדי בבעלות אדידס, חברות הקשורות בה או מעניקי רישיון שלה (לפי העניין) והם מוגנים על ידי אמנות וחוקים רלוונטיים לגבי סימנים מסחריים. אינך רשאי להשתמש, להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם פוסט, לשדר, להפיץ או לשנות את הסימנים המסחריים, כולם או חלקם, בכל אופן שהוא, ובכלל זה בפרסום או במודעות בקשר להפצת חומרים באתר, ללא הסכמת אדידס מראש ובכתב. השימוש בסימנים המסחריים, כולם או חלקם, בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת מחשב הקשורה לרשת, כגון אחסון או יצירה מחדש של האתר, כולו או חלקו, בכל אתר אינטרנט חיצוני, או יצירת קישורים, היפר טקסט או קישורים עמוקים בין האתר לבין כל אתר אינטרנט אחר אסורים, אלא באישור מפורש בכתב של אדידס.

3.3 מיאון אחריות

האתר והתוכן ניתנים ללא תשלום, כמות שהם וללא אחריות מכל סוג שהוא. המידע באתר נועד לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה מתן ייעוץ.

אדידס אינה נותנת כל מצג או אחריות לפיהם המידע ו/או כל חומר הכלול באתר הוא מדויק, שלם או עדכני, או שהאתר או השרת שבאמצעותו האתר זמין אינם מכילים וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים כלשהם. כמו כן, אדידס לא תספק תשתית מחשוב או תקשורת ספציפיות. לפיכך, אין באפשרות אדידס לתת כל מצג או אחריות כי האתר יהיה זמין ללא הפרעה וללא שגיאות. אין באפשרות אדידס לתת כל מצג או אחריות בקשר לשימוש בתוכן באתר, בכל הקשור לנכונותו, דיוקו, הלימותו, שימושיותו, עיתיותו, מהימנותו או בכל אופן אחר, בכל מקרה במידה המרבית המותרת על פי החוק החל.

3.4 הגבלת חבות

הנך נושא באחריות לשימוש שלך באתר זה. כאשר לא ניתן להחריג תנאים, אחריות או ערבויות צרכניות משתמעות או אשר מוחלות על פי החוק, אדידס מגבילה את חבותה, היכן שהיא רשאית לעשות זאת: בקשר לשירותים, לאספקה מחודשת של השירותים הרלוונטיים או תשלום העלות בגין אספקה מחודשת זו; וכן, בקשר למוצרים, לתיקון או החלפה של המוצרים הרלוונטיים או תשלום העלות של תיקון או החלפה כאמור. במקרים אחרים, במידה המרבית המותרת על פי החוק, לאדידס ולמי מהעובדים, בעלי התפקידים, המנהלים שלה וכן הסוכנים, קבלני המשנה ולכל צד אחר המעורב ביצירה, הפקה או קיום של אתר זה או כל תוכן שהוא, לא תהיה כל חבות (ובזאת הנך מוותר על חבותם של כל אחד מהנ"ל) בגין כל אובדן או נזק ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או אחר שייגרם לכל אדם או ישות בכל אופן שהוא (בין אם כתוצאה מרשלנות או אחרת) ואשר נובע מהשימוש או היעדר היכולת להשתמש באתר זה או בתוכן או בכל חומר או מוצר אחר שניתן לך באמצעות אתר זה, כולל נזק שנגרם על ידי וירוסים או כל שגיאה או אי-שלמות של המידע באתר זה, או בקשר עם ביצועי המוצרים שנרכשו באמצעות אתר זה, או שנובע באופן אחר מאתר זה או בקשר אליו או מתנאים והתניות אלה, גם אם אדידס הייתה מודעת לאפשרות של כל אובדן או נזק מעין אלה.

3.5 קישורים לצד שלישי

לנוחותך ועל מנת לשפר את השימוש באתר, ניתן לכלול בו מעת לעת קישורים לאתרי אינטרנט שבבעלות ובשליטת צד שלישי. קישורים אלה מעבירים אותך אל מחוץ לשירות של אדידס ומחוץ לאתר, והם לא נמצאים בשליטת אדידס. קישורים אלה כוללים קישורים לשותפים שעשויים להשתמש בסימנים המסחריים במסגרת הסכם מיתוג משותף. אתרי האינטרנט שעשויים להיות מקושרים כוללים תנאים והתניות וכן מדיניות הגנת פרטיות נפרדים משלהם. אדידס אינה אחראית ולא תישא בכל חבות בגין התוכן והפעילויות באתרי אינטרנט אלה. לכן, הנך מבקר / משתמש באתרי אינטרנט אלה באחריותך הבלעדית.

שים לב כי אתרי אינטרנט אחרים אלה עשויים לשלוח קבצי cookies משלהם למשתמשים, לאסוף נתונים או לבקש מידע אישי, ולכן אנו מציעים לך לבדוק את תנאי השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות באתרי אינטרנט אלה לפני שתשתמש בהם.

3.6 שימוש לרעה באתר

נאסר עליך להשתמש באתר כדי לפרסם או להעביר כל תוכן משתמש (כפי שהוגדר למטה) אשר מפר או עלול להפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או שהוא מאיים, כוזב, מטעה, מתסיס, משמיץ, פולש לפרטיות, גס, פורנוגרפי, פוגעני, מפלה, לא חוקי או שעלול להוות או לעודד התנהגות שנחשבת לעבירה פלילית, הפרה של זכויות של צד כלשהו או שעלול באופן אחר לגרום לחבות על פי הדין האזרחי או להפרה של חוק כלשהו. אדידס עשויה למנוע ממך גישה לאתר בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה במצבים שבהם אדידס סבורה כי השימוש שלך באתר מפר תנאי כלשהו מהתנאים וההתניות לגבי שימוש באתר ו/או חוקים חלים.

כמו כן נאסר עליך להשתמש באתר לשם פרסום או כל הצעה מסחרית שהיא.

אינך רשאי להשתמש בכל תוכנה שהיא, רובוט, crawler, spider, page scraper או כל אמצעי אוטומציה או אמצעי אחר כדי (א) לגשת, להעתיק, להשפיע או לנטר חלק כלשהו של האתר או תוכנו או לעקוף את המבנה או ההצגה של האתר או חלק כלשהו של תוכנו, או (ב) להתערב בפעולת האתר או בכל עסקה אשר מבוצעת באתר או להתערב או להשפיע על השימוש של אדם כלשהו באתר, או לסייע לצד שלישי כלשהו לקנות מוצר כלשהו באתר.

אינך רשאי לנסות ולגשת באופן בלתי-מורשה לחלק כלשהו של תכונה של האתר או לכל מערכת המקושרת לאתר באמצעות פריצה, כריית סיסמאות או בכל דרך אחרת שאינה לגיטימית או שאינה מורשית.

3.7 תוכן משתמש

כל דעה, הערה, יצירת אומנות, גרפיקה, צילום, קישור, שאלה, הצעה, מידע, סרטון וכל חומר אחר שהנך או משתמשים אחרים באתר מעלים לאתר או משדרים באמצעות האתר "תוכן משתמש" ייחשב כלא מסווג ובכל מקרה לא כקניינך. לפיכך, תהיה לאדידס זכות שאינה בלעדית, ללא צורך בתשלום תמלוגים כלשהם, להשתמש, להעתיק, להפיץ ולגלות לצד שלישי כלשהו כל תוכן משתמש לכל מטרה שהיא, בכל מדיה שהיא ובכל רחבי העולם (הענקת רישיון). הנך מכיר ומאשר כי אדידס פועלת רק כאמצעי העברה פסיבי לשם הפצה של תוכן משתמש, אינה אחראית ולא תישא בכל חבות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, לגבי התוכן או מידת הדיוק של תוכן משתמש כלשהו. אדידס לא תנטר ברציפות את תוכן המשתמש שהנך מפרסם או מנהל בקרב משתמשים, וכן לא תהיה מחויבת לעשות כך. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, הנך מכיר ומאשר כי כל הערה, חוות דעת, הצעה ומידע אחר המובעים או נכללים בתוכן משתמש לא מייצגים את דעותיה של אדידס. כל שימוש שתעשה בתוכן משתמש הוא באחריותך המלאה והבלעדית. הנך מצהיר ומבטיח שכל תוכן משתמש שהעלית או שידרת הוא תוכן מקורי שלך ולא העתק של כל יצירה של צד שלישי ואינו מפר באופן אחר כלשהו זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, זכויות לפרטיות או זכויות אישיות ואינו מכיל כל הצהרה משמיצה או פוגעת. זאת ועוד, הנך מצהיר ומבטיח שהנך רשאי להעניק את הרישיון כאמור בסעיף זה. הנך מסכים ומתחייב לשפות את אדידס וכל חברה קשורה בה בגין כל עלות, הוצאה, נזק, אובדן או חבות שייתהוו או ייגרמו לאדידס או לכל חברה קשורה בה בקשר לתוכן משתמש כלשהו שהעלית או שידרת, או לכל שימוש אחר שלך באתר.

אדידס שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום או למחוק כל תוכן משתמש, כולו או חלקו, שאותו העלית או שידרת ואשר לדעת אדידס אינו תואם לתנאים והתניות לשימוש באתר (כולל חומר אשר מפר או שעלול להפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי, זכויות לפרטיות או זכויות אישיות) או שאינו קביל לדעת אדידס בכל אופן אחר שהוא.

הנך מסכים להודיע מיידית לאדידס בכתב (לפרטי התקשרות, ראה "איך לפנות אלינו" למטה) על כל תוכן משתמש (או כל תוכן אחר) אשר מפר תנאים והתניות אלה לשימוש באתר. הנך מסכים להעביר לאדידס מידע מספיק שיאפשר לאדידס לבדוק האם תוכן משתמש (או כל תוכן אחר) מפר תנאים והתניות אלה לשימוש באתר. אדידס מסכימה להשקיע מאמץ בתום לב לבדוק כל תלונה שכזו, ותפעל על פי שיקול דעתה. אולם אדידס אינה נותנת כל מצג או אחריות לכך שתחסום או תמחק כל תוכן משתמש או תוכן אחר כאמור, כולו או חלקו.

3.8 רעיונות שלא הוזמנו

המדיניות של אדידס היא לא לבחון ולא לקבל כל רעיון, המצאה, תכנון ו/או כל חומר אחר בקשר לעסקי אדידס שלא הוזמנו (ובכלל זה, בין היתר, מוצרי הנעלה, ביגוד ואופנה, מוצרי ספורט ושירותים, עיצובים וכיוצב'), בין אם בצורת מלל, תמונות, שמע, תוכנה, מידע או בכל צורה אחרת "החומרים" מאנשים מחוץ לאדידס. לכן נאסר עליך להעלות חומרים כאלה לאתר או להעבירם אל אדידס באמצעות דוא"ל או בכל אופן אחר.


4. שונות


4.1 איך לפנות אלינו

אם יש לך שאלה או הערה כלשהי לגבי האתר או לגבי התנאים וההתניות של אדידס, או אם תרצה להעביר אלינו תלונה כלשהי, אנא פנה אל שירות הלקוחות שלנו באמצעות לחיצה כאן.

לחלופין, תוכל גם לכתוב אלינו לכתובת זו: Info.Israel@adidas.com


4.2 עדיפויות

במקרה של סתירה בין התנאים וההתניות של אדידס לבין כל תוכן שנכלל בחלקים אחרים של האתר או בקישורים, התנאים וההתניות של אדידס שנכללים במסמך זה יגברו, למעט מסמך הגילוי ובכל מקרה בכפוף לכל דין.

4.3 תיקונים לתנאים ולהתניות של אדידס

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בתנאים והתניות אלה בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, וללא כל התייחסות אליך, לפיה הנך מסכים לתנאים ולהתניות העדכניים אשר חלים עליך בהתאמה.

השימוש באתר זה וכל הסכם קניה שבינך לבינינו יהיו כפופים לגרסה של התנאים וההתניות של אדידס שתהיה בתוקף בעת שתבצע את ההזמנה באמצעות האתר, או ביום שבו תבקר באתר (לפי העניין).

אנא בדוק את השינויים בתנאים ובהתניות של אדידס מעת לעת.

4.4 הגנה על נתונים

אדידס מכבדת באופן מלא את הפרטיות של אנשים הניגשים לאתר ומשתמשים בו. לפרטים לגבי האופן שבו אנו משתמשים בקבצי cookies, סוג המידע שאנו אוספים, איך ולאיזו מטרה אנו משתמשים במידע שלך ובאיזה נסיבות אנו עשויים לגלות מידע זה, נא עיין בהצהרת הגנת הפרטיות שלנו ובמדיניות שלנו לגבי קבצי cookies אשר נכללים בתנאים ובהתניות של אדידס כחלק בלתי נפרד מהם.

בעצם ביצוע הזמנת קניה, הנך מסכים ומבין כי אנו עשויים לאסוף, להשתמש, לשמור ולעבד נתונים אישיים שלך בהתאם להצהרת הגנת הפרטיות שלנו.

4.5 סיום

כל הוראה במסגרת התנאים וההתניות של אדידס תיחשב כהוראה נפרדת ובלתי תלויה בכל הוראה אחרת. אם הוראה כלשהי תיקבע כהוראה לא חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה באופן אחר כלשהו, הוראה זו תיחשב נפרדת מכל הוראה אחרת במסגרת התנאים והתניות אלה של אדידס ולא תשפיע על היכולת לאכוף כל הוראה אחרת כאמור.

4.6 קבלני משנה והמחאה

אדידס שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בקבלני משנה, להעביר, להמחות או לחדש את הזכויות וההתחייבויות שלה על פי התנאים וההתניות של אדידס, כולן או חלקן, ובלבד שזכויותיך על פי התנאים וההתניות של אדידס לא ייפגעו ובלבד שהדבר לא נאסר על פי החוק. אינך רשאי לעשות שימוש בקבלני משנה, להמחות או להעביר באופן אחר כלשהו מי מהזכויות וההתחייבויות שלך על פי התנאים וההתניות של אדידס אלא אם הסכמנו לכך בכתב.

4.7 אירועים שמעבר לשליטה באופן סביר

אדידס לא תישא באחריות בגין כל עיכוב או כישלון בביצוע או במילוי התחייבויותינו על פי התנאים וההתניות של אדידס, כאשר עיכוב או כישלון זה נובע מכל סיבה שמעבר לשליטת אדידס באופן סביר.

4.8 החוק החל וסמכות השיפוט

התנאים וההתניות של אדידס יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

כל חילוקי דעות שעשויים לנבוע במסגרת התנאים וההתניות האלה יהיו נתונים באופן בלעדי לסמכות השיפוט של בתי המשפט בתל אביב והכל בכפוף להוראות כל דין.

אין בתנאים והגבלות אלה כדי לגרוע מהוראת כל דין בישראל.

הגדרות קובצי cookie

על ידי בחירת "אישור" שימוש בהודעת Cookies, הנך מאפשר/ת לאדידס שימוש Cookies, פיקסלים, תגיות וטכנולוגיות דומות. אנו משתמשים בטכנולוגיות אלה כדי לאסוף מידע על המכשירים והדפדפנים שלך וללמוד על הפעילות שלך על מנת להתאים אותנו לצרכים שלך כגון: הצגת מודעות בהתאמה אישית ושיפור האתר. אדידס עשויה לשתף נתונים אלה עם צדדים שלישיים - כולל שותפים לפרסום במדיה חברתית כמו גוגל, פייסבוק ואינסטגרם - למטרות שיווק. אנא עיינו בסעיף פרטיות (תחת Cookies ) על מנת ללמוד כיצד אנו משתמשים בנתונים שלך לצרכים אלה (כגון אבטחה, תכונות נוספות עגלת קניות וכניסה לאתר), בלחיצה על אישור הנך מאשר כי קראת את הודעת הפרטיות והינך מאשר.

עוד מדיניות פרטיות .